Arhiva luna: august 2023

Organizare concurs administrator de patrimoniu

ANUNȚ CONCURS ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU_CSEI ROȘIORI DE VEDE

 

ANUNȚ

 

CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL CONFORM H.G.1336/2022

 

 

A. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede, cu sediul în Roșiori de Vede, Str. Oltului, nr.59, jud. Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual, conform H.G. nr.1336/2022.

 1. 1.      Nivelul postului: execuție;
 2. 2.      Denumirea postului: administrator patrimoniu S, post vacant pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, compartiment didactic auxiliar;
 3. 3.      Gradul / Treapta profesională – III
 4. 4.      Scopul principal al postului: administrator patrimoniu, conform fișei postului din anexă
 5. 5.      Numărul de posturi: 1

 

B. Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1.  formular de înscriere la concurs;
 2.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în   termen de valabilitate;
 3.  copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume     (după caz);
 4.  copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 5.  copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea  studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6.  certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale;
 7.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior  derulării concursului;(adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii).
 8.  certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1, al. 2 din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vîrstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9.  Curriculum vitae – model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede, cu sediul în Roșiori de Vede, Str. Oltului, nr. 59, jud. Teleorman, compartimentul secretariat, telefon 0247467144, persoană de contact Petrescu Marius, e-mail: scoalaspecialarosiori@yahoo.com.  

 

C. Condiții generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a)      are cetăţenie română sau cetățenia unui alt stat membru al UE sau a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b)      cunoaște limba română scris și vorbit;

c)      are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d)      are  o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e)      îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f)       nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals sau contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

g)      nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h)      nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1), lit. h.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Absolvirea unei instituţii de învăţământ superior tehnic (subinginer, inginer) sau economic;
 2. Experiență de minim 3 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
 3. Cunoştinţe de operare PC (Word şi Excel);
 4. Abilitati de comunicare, organizare, îndrumare şi control;
 5. Seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol;
 6. Manifestarea unei atitudini morale și civice(limbaj, ținută, comportament)
 7. Capacitate de a rezolva problemele;
 8. Disponibilitate la deplasări în municipiu;

D. Bibliografie și tematică:

Bibliografie:

-          Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare (exclusiv TITLUL III – Învăţământul superior);

-           Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

 

-          Hotarare Guvern 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare;

-          Legea nr. 22/1969, modificată şi completată prin Legea nr. 54/1994 privind angajarea gestionarilor şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Ordinul nr. 6143/2011 Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

-          OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea  inventarierii;

-          Hotarârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

-          Legea nr. 333/2003, republicata cu modificările şi completările ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

-          Regulamentul operaţiunilor de casă.

 

TEMATICĂ:

-          Baza materială a învăţământului preuniversitar (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011)

-          Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică (L 98/2016,HG 395/2016)

-          Documentaţia de atribuire – caietul de sarcini, documente de atribuire (L 98/2016,HG 395/2016)

-          Dispoziții generale, definitii, principii ,praguri valorice, Modul de calcul al valorii estimate a achizitiei, Exceptari (L 98/2016,HG 395/2016)

-          Procedura Simplificata (L 98/2016,HG 395/2016)

-          Criterii de atribuire a contractelor de achiziţii publice (L 98/2016,HG 395/2016)

-          Dosarul achiziţiei publice (L 98/2016,HG 395/2016),

-          Achiziția directă  (L 98/2016,HG 395/2016)

-          Criterii de calificare si selectie (L 98/2016,HG 395/2016)

-          Condiţii privind angajarea gestionarilor (Legea nr. 22/1969, modificată şi completată prin Legea nr. 54/1994)

-          Garanţii şi răspunderi (Legea nr. 22/1969, modificată şi completată prin Legea nr. 54/1994)

-          Executarea contractului individual de muncă – Drepturi şi obligaţii ale salariatului (Legea nr. 53/2003)

-          Procedura de evaluare anuală a personalului didactic auxiliar (Ordinul nr. 6143/2011)

-          Anexa 28  – fişa cadru de autoevaluare şi evaluare a administratorului de patrimoniu (Ordinul nr. 6143/2011)

-          Obligaţiile lucrătorilor (Legea nr. 319/2006)

-          Inventarierea patrimoniului (OMFP nr. 2861/2009)

-          Predarea şi primirea gestiunii de bunuri materiale (Hotarârea 2230/1969)

-          Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, păstrare, eliberarea bunurilor materiale (Hotarârea 2230/1969)

-          Selecţia şi angajarea personalului de pază (Legea nr. 333/2003

-          Întocmirea registrului de casă (Regulamentul operaţiunilor de casă).

-          Cunoştinţe de operare pe calculator (WORD, EXEL)

-          Fișa postului – administrator patrimoniu

E. Calendarul de desfășurare a concursului

 1. Termenul de depunere a dosarelor: 22.08.2023, ora 12.00 la sediul instituției
 2. Selecția dosarelor: 24.08.2023
 3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor : 25.08.2023, ora 11.00.
 4. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele    selecţiei dosarelor: 28.08.2023, până la orele 12.00-
 5. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor selecției dosarelor: 29.08.2023, ora 15.00, la sediul și pe site-ul școlii
 6. Proba scrisă:  în data de 30.08.2023, ora 9.00, la sediul instituției
 7. Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 30.08.2023, ora 15.00
 8. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 31.08.2023, ora 14.00
 9. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 01.09.2023, ora 14.00
 10. Proba practică: în data de 04.09.2023, ora 09.00, la sediul instituției
 11. Proba de interviu: în data de 04.09.2023, ora 14.00, la sediul instituției
 12. Afișarea rezultatelor la proba practică și proba de interviu: 04.09.2023, ora 16.00, la sediul instituției
 13. Depunere a contestațiilor privind rezultatele la proba practică și proba de interviu: 05.09.2023, ora 12.00
 14. Afișarea rezultatelor la contestații: 06.09.2023, ora 15.00, la sediul instituției
 15. Afișare rezultate finale:  în data de 07.09.2023, ora 12.00, la sediul instituției și pe site-ul acesteia.