Arhiva luna: iunie 2022

Resurse materiale

Picture18

Elevii  inscrisi  in  invatamantul  preprimar ,  primar  si gimnazial prelungit  beneficiaza   de:

-  2  sali de clasa   -   pentru  grupele  de  prescolari ;

-   1  sala de clasa    -  pentru clasa pregatitoare ;

-  4  sali  de clasa    -    pentru  elevii  claselor  I – IV;

-  11  sali de clasa    -    pentru  elevii  claselor  V – X;

-  8  cabinete  logopedice (Terapii specifice și programe de intervenție) ;

Organizare concurs muncitor calificat

ANUNȚ CONCURS MUNCITOR INTREȚINERE

 

ANUNȚ

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT

– MUNCITOR ÎNTREȚINERE

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 și ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul instituțiilor/serviciilor publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/11.11.2014, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede  cu sediul în Roșiori  de Vede, str.Oltului, nr.59, jud. Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea  postului contractual vacant  pentru CSEI Roșiori de Vede.

Denumirea postului: Muncitor întreținere calificat, 1 (unu) post vacant, contractual,  pe perioadă nedeterminată.

 

Condiții generale de participare la concurs:

1. Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

2. Cunoaște limba română, scris și vorbit;

3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4. Are capacitatea deplină de exercițiu;

5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

6. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

7. Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorităților, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals, ori a unei fapte de corupție sau a unei infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit

reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: studii medii (liceu) în domeniu sau atestat profesional în domeniu;

- vechime în domeniu: minim 3 ani;

- carnet de șofer categoria B.

 

CALENDAR CONCURS:

Nr. Crt. Etapa de concurs Data/perioada Interval orar
 1. Depunerea dosarelor 12-14.07.2022 9.00-12.00
 2. Selecția/evaluarea dosarelor 14.07.2022 12.00-14.00
 3.

Afișarea rezultatelor selecției/evaluării dosarelor

14.07.2022 15.00
 4. Depunerea  contestațiilor cu privire la rezultatele selecției/evaluării dosarelor 15.07.2022 9.00-12.00
 5. Reevaluarea dosarelor 15.07.2022 12.00-14.00
 6.

Afișarea rezultatelor contestațiilor la selecția/ evaluarea  dosarelor

15.07.2022 15.00
 7. Proba scrisă 25.07.2022 9.00-11.00
 8. Afișarea rezultatelor la proba scrisă 25.07.2022 15.00
 9. Depunerea contestațiilor la rezultatele probei scrise 26.07.2022 9.00-12.00
 10. Afișarea rezultatelor la contestațiile rezultatelor probei scrise 27.07.2022 10.00
 11. Proba practică 27.07.2022 11.00
 12. Afișarea rezultatelor la proba practică 27.07.2022 14.00
 13. Depunere contestații la proba practica 27.07.2022 14.00-15.00
 14. Afișarea rezultatelor la contestațiile probei practice 27.07.2022 16.00
 15. Proba de interviu 28.07.2022 10.00
 16. Afișarea rezultatelor probei de interviu 28.07.2022 15.00
 17. Contestații la proba de interviu 29.07.2022 9.00-12.00
 18. Afișarea rezultatelor la contestațiile probei de interviu 01.08.2022 10.00
 19. Afișarea rezultatelor finale 01.08.2022 15.00

 

 

Dosarul de concurs va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 

1. Cerere de înscriere adresată directorului unității școlare;

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, certificat de naștere și certificat de căsătorie (după caz);

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie / sau în specialitatea studiilor;

5. Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. Candidații care depun la înscriere declarație pe proprie răspundere că nu au antecedente penale, au obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu, până la data desfășurării primei probe a concursului;

7. Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);

8. Curriculum vitae;

9. Carnet de șofer categoria B;

10. Opisul dosarului, în două exemplare, un exemplar se restituie candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisie de concurs.

 

Bibliografie:

 1. OMEC nr. 5447 din 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi
 2. funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) – Titlul IV Personalul unităților
 3. de învățământ – Capitolul III – Personalul nedidactic
 4. Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările ulterioare
 5. Capitorul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 6. Legea 477/2004 – Privind codul de conduita a personalului din instituțiile publice ;
 7. Legea 53/2003 actualizata: Codul muncii ,, Răspunderea disciplinară”
 8. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 

Tematica de concurs:

 1. Exploatarea instalațiilor electrice, sanitare, de încălzire, și a echipamentelor aferente acestora;
 2. Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, norme de protecție a muncii;
 3. Defecțiuni, incidente, avarii la instalații electrice, sanitare, de încălzire, etc.
 4. Securitatea și sănătatea în muncă, PSI.

Proba scrisă: 

Proba scrisă constă în rezolvarea chestionarului grila cu privire la testarea cunoștințelor teoretice

legate de bibliografia de concurs.

Proba practică:

Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea

ocupării postului vacant;

Proba practică include următoarele criterii de evaluare:

 

 1. Îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
 2. Capacitate de adaptare;
 3. Capacitate de gestionare a situațiilor dificile;
 4. Capacitatea de comunicare;
 5. Capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice;

 

Proba interviu:

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților;

Interviul se realizează pe baza următoarelor criterii de evaluare:

-abilități și cunoștințe impuse de post;

-capacitatea de sinteză și analiză;

-motivația candidatului;

-comportamentul în situații de criză, inițiativă și creativitate.

 

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de : 70 puncte

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar la fiecare dintre probele concursului.

Activitatea prestată de salariat se realizează într-un interval de timp de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.